Fagets historie

Hvordan startede det egentlig
&
Hvad er Psykomotorik & afspændingspædagogik, kort fortalt.

Etableringen af den offentligt anerkendte professionsbacheloruddannelse i afspændingspædagogik og psykomotorik går tilbage til midten af 1940’erne, hvor fagets grundlæggere Gerda Alexander, Marussia Bergh og Ingrid Prahm indledte forhandlinger med Sundhedsstyrelsen om at anerkende afspænding som fag.

Uddannelsen til psykomotoriske terapeut- og afspændingspædagog startede i 1943 som en 3-årig uddannelse udbudt fra private uddannelsesinstitutioner. Uddannelsen igangsattes ud fra et ønske om at finde nuancerede måder at arbejde med sammenhængen mellem krop, personlighed og samfund. Fagets oprindelige inspiration kom dels fra skuespilleres og balletdanseres arbejde med krop, bevægelse og afspænding, dels fra psykoanalysen, psykiatrien og fra fysiurgi og neurologi.

I 1982 blev uddannelsen godkendt som privat udbudt SU-berettiget mellemlang videregående uddannelse, og siden 2002 er den blevet udbudt som offentlig 3½-årig mellemlang videregående uddannelse, der berettiger til titlen Professionsbechelor i afspændingspædaogik og psykomotorik. Den engelske titel er Bachelor in Relaxation and Psychomotor Therapy. 

I Europa er det afspændingspædagogiske og psykomotoriske arbejde samlet i Europæisk Forum for Psykomotorik, etableret i 1986 med bl.a. Danske Afspændingspædagoger, DAP som initiativtager samt femten medlemslande. EFP er en høringsberretiget organisation for EU kommissionen i anliggender vedrørende afspænding og psykomotorik.

OIPRer den internationale organisation for afspændingspædagogik og psykomotorik. OIPR har hovedsæde i Paris.

En Psykomotorisk terapeut- og Afspændingspædagog arbejder med kroppen i centrum for læring og beskæftiger sig med sammenhængen mellem krop og psyke i et udviklingsperspektiv.

Fagets område er netop integrationen af krop, følelse, erkendelse og handling. Afspændingspædagoger udfører et sundhedspædagogisk arbejde som sigter mod bevidstgørelse og optimering af kropslig, emotionel og kognitiv funktion.

Den psykomotoriske terapeut- og Afspændingspædagog støtter den enkelte i en udviklings- og erkendelsesproces set i forhold til sammenhængen mellem krop og psyke.

Denne proces tager udgangspunkt i den enkeltes egen oplevelse af de kropslige fænomener som relateres til personens selvforståelse og aktuelle livssituation.

 

Vi arbejder med sundhedsfremme, forebyggelse, undervisning, pædagogik, formidling, behandling og rehabilitering.

Næste naturlige skridt var fremme af psykomotorikken - da den er en implicit del af det afspændingspædagogiske og egentlig kun i Danmark kendt under begge navne.

Europæisk Forum for Psykomotorik

Så i 1996 stiftede Danske Afspændingspædagoger i samarbejde med 15 andre europæiske lande 'Europæisk Forum for Psykomotorik'.

I Europæisk Forum samarbejder psykomotorikere fra Frankrig, Tyskland, Østrig, Italien, Spanien, Portugal, Schweiz, Norge, Sverige, Slovenien, Tjekkiet, Belgien og Luxemburg om emner som uddannelse, efteruddannelse og kongresser.

Europæisk Forum for Psykomotoriks formål er at skabe kendskab til afspændingspædagogik og psykomotorik samt at være forum for udviklingssamarbejde på tværs af de europæiske medlemslande indenfor basisuddannelser, forskning og efteruddannelse.

 

Jeg er medlem af Danske Psykomotoriske Terapeuter & Afspændingspædagoger (DAP).
Jeg arbejder efter DAP's etiske regler og har således tavshedspligt.