At reducere stress og krig via sindet

Hvorfor er det en god ide at leve mere bevidst og mere i kontakt med vores evne til fred og det at være centreret.

Hvorfor skulle det at kunne meditere have en gavnlig indflydelse på ikke blot helbredet men mit liv generelt..

Nedenstående artikel siger en del om netop disse tanker..Og sætter måske spørgsmål omkring hvorfor vores verden ser ud som den gør - måske er vi mere end ansvarlige for det som er.

mvh

Author

 

En målt og anerkendt metode til at nedbringe bl.a ubalancer som stress og krig.

"En fjerde bevidsthedstilstand, Transcendental Bevidsthed, er blevet veldokumenteret i den videnskabelige litteratur. En imponerende mængde forskning definerer denne tilstand i lyset af fysiologisk afslapning, kohærent elektro-encephalografiske mønstre og diverse andre indikationer."
Gary Kaplan, MD, PhD
Assoc. Professor of Neurology
NYU School of Medicine

Bevidsthedens felt-teori:

I den vediske videnskabs beskrivelse neutraliserer grupper af fredsskabende eksperter denne form for udbredt stress og inkohærens - ved at udstråle en indflydelse af harmoni og orden gennem et underliggende bevidstheds-felt. Moderne kvantefysik har fastslået at alle naturens grundlæggende byggeklodser - alle kræfter og sub-atomare "partikler" - egentlig er ikke-materielle bølger der bevæger sig gennem ikke-materielle felter. Så for at forstå bevidsthed som et felt, behøver man blot at gå ud fra at det fungerer som alle andre aspekter af naturen.
 

Fire bestanddele:

Denne grundlæggende forståelse kan udfoldes til fire bestanddele - fire vediske begreber der er blevet bekræftet videnskabeligt, såvel teoretisk som forsøgsmæssigt. Herunder først i én sætning:

  1. Et forenet felt af intelligens ved naturens rod
  2. kan erfares direkte af det menneskelige sind,
  3. skaber hurtig individuel udvikling og
  4. udstråler en indflydelse af fred i samfundet.

1. Det forenede felt:
Den vediske tradition peger på at, ligesom havet er grundlaget for alle dets forskelligartede bølger, så ligger et eneste forenet felt af intelligens (eller bevidsthed) til grund for den fysiske verdens mangfoldighed. I løbet af de seneste årtier har kvantefysikken vist at et sådant forenet felt findes - ikke-materielt og allestedsnærværende. Som ophav til alle naturens love kan dette naturlovenes forenede felt - defineret i de seneste superstrengs-teorier - ses som det mest grundlæggende lag af naturens organiserende intelligens.

2. Transcendental bevidsthed:
I vediske beskrivelser kan det menneskelige sind direkte kontakte naturens intelligens' forenede felt. Forbindelsen til det forenede felt siges at finde sted under transcendental bevidsthed - en fjerde større bevidsthedstilstand - der adskiller sig fra de tre almindeligt erfarede bevidsthedstilstande, vågen, drøm og søvn. I løbet af de sidste tredive år har videnskaben identificeret en sådan fjerde bevidsthedstilstand.

3. Individuel udvikling:
Når den individuelle bevidsthed, i transcendental bevidsthed, åbner sig for naturens intelligens' forenede felt, siges menneskets sind og krop at udvikle sig hurtigt mod højere funktionsmåder. På nuværende tidspunkt har flere hundrede undersøgelser dokumenteret en sådan udvikling - målt ved øget intelligens og kreativitet, forbedret helbred og øget psykologisk modenhed.

4. Fred i verden:
Vedisk videnskab forklarer at en stor gruppe mennesker sammen kan erfare den transcendentale bevidstheds indre fred. Denne dybe indflydelse af fred stråler så ud til hele samfundet. 50 demonstrations-projekter og 23 offentliggjorte undersøgelser har identificeret denne indflydelse af fred, målt som et fald i kriminalitet, ulykker, krig og terrorisme.

Disse fire grundlæggende begreber - det forenede felt, transcendental bevidsthed, individuel udvikling, og den direkte skabelse af fred - er nu veldokumenterede elementer i en videnskab om bevidstheden, der længe har været gået tabt. Overbevisende dokumentation peger på at moderne videnskab og ældgammel visdom nu har taget hinandens hånd i en freds-teori og -teknologi.
Objektiv bekræftelse af Transcendental Bevidsthed

Eksistensen af Transcendental Bevidsthed kan bekræftes objektivt - på grund af den meget dybe forbindelse mellem sind og krop. Forandringer i de mentale tilstande sammenholdes med ændringer i den fysiologiske funktion. Selvom videnskabsfolk ikke kan sige hvad du tænker på i den vågne tilstand eller se hvad det er du drømmer i drømmetilstanden så kan de alligevel klart skelne mellem tre hoved bevidsthedstilstande - vågen, drøm og søvn. Disse tre hoved bevidsthedstilstande kan således identificeres gennem hver deres enestående fysiologiske måde at fungere på - specielt gennem bestemte kombinationer af stofskifte målinger og hjerne bølge mønstre.

Dette er alt sammen af stor betydning fordi i den Vediske litteratur siges det at den direkte oplevelse af det forenede felt for naturens love i Transcendental Bevidsthed finder sted i en fjerde hoved bevidsthedstilstand. Denne dybe tilstand af indre fred betegnes på Sanskrit som samadhi ("urokkeligt sind"), eller bare turiya ("den fjerde").

I de seneste artier har videnskabsfolk bekræftet eksistensen af denne fjerde bevidsthedstilstand ved at påvise at når personen befinder sig i Transcendental Bevidsthed så fungerer krop og hjerne på en enestående måde - klart adskilt fra vågen, drøm og søvn.
 

Fysiologiske indikatorer der viser dyb hvile under
udøvelsen afTranscendental Meditations teknikken
Chart, deep rest  

En sammenligning (meta-analyse) af 31 tidligere udførte undersøgelser viste at oplevelsen af Transcendental Bevidsthed (som det opleves under udøvelsen af Transcendental Meditations teknikken) skabte et niveau af hvile og afslappelse mange gange dybere end når man bare hvilede med øjnene lukkede. Den grundlæggende hudmodstand måler hudens evne til at lede elektricitet; f.eks øges den elektriske ledningsevne (hudmodstanden falder) når huden sveder på grund af nervøsitet eller anspændthed. Derfor vil det store fald i hudens ledningsevne (hudmodstanden stiger) under udøvelsen af Transcendental Bevidsthed indikere at man er i en meget dyb afslappet tilstand. Åndrætsfrekvensen går også ned ved dyb afslappelse ligesom blodets laktatindhold, et kemisk spildprodukt fra stress og anspændthed. Disse fysiologiske forandringer opstår helt spontant samtidig med at sindet falder til ro i Transcendental Bevidsthed - en tilstand af indre fred. Selvom kroppen også oplever en form for afslapning i søvn bevidsthedstilstanden er der en meget stor forskel. I den dybe søvntilstand mister sindet fuldstændigt al bevidsthed, mens under Transcendental Bevidsthed er kroppen i en dyb hviletilstand, men sindet bliver mere årvågent (og hjerne bølge mønstret adskiller sig også markant). Derfor benævner forskere nogle gange Transcendental Bevidsthed en tilstand af hvilende årvågenhed.

.
Referencer:

 1. American Psychologist 42 (1987): 879-881.
 2. Science 167 (1970): 1751-1754.
 3. American Journal of Psychology 221 (1971): 795-799.

Mobilisering af de latente reserver i hjernen gennem
anvendelsen af Transcendental Meditations teknikken
Chart, latent reserves  

Øget mental årvågenhed i Transcendental Bevidsthed følges af dramatiske forandringer i hele hjernens funktion. Undersøgelsen indikerer at under denne oplevelse bliver hidtil skjulte reserver i hjernen mobiliseret og man ser en oplivelse af hjernens funktion henover et større område. Denne undersøgelse viser også hjernens respons på en ydre sanse stimulus (0-100 msec) som er meget mere vidt spredt hen over hele hjernebarken end den var i perioden før oplevelsen af Transcendental Bevidsthed - og indikerer dermed en øget vågenhed og responsevne i hjernens funktionsmåde. Undersøgelsen som er udført af Dr. Nicolai Nicolaevich Lyubimov, Leder af Moscow Brain Research Institute's Laboratory of Neurocybernetics, viser endvidere at der er en øgning i det funktionelle forhold mellem de to hjernehalvdele. Det betyder alt sammen at under oplevelsen af den fjerde tilstand sker der både en oplivning og integration af store områder af hjernen.

Referencer:

 1. Proceedings of the International Symposium Physiological and Biochemical Basis of Brain Activity, St. Petersburg, Russia, (June 22-24, 1992).
 2. 2nd Russian-Swedish Symposium New Research in Neurobiology, Moscow, Russia, (May 19-21, 1992).

Øget hjernebølge kohærens
i Transcendental Bevidsthed
Chart, EEG alpha  

Tolv undersøgelser har vist at Transcendental Bevidsthed også er karakteriseret ved langtrækkende kohærens i hjernebølgemønstret som det måles med elektroencephalografi (EEG). Det almindelige mønster man ser i den vågne tilstand er spredte EEG mønstre, uordnede og med mange hurtige forandringer. Efterhånden som sindet falder til ro i Transcendental Bevidsthed, ser man til gengæld at hjernebølgemønstret har tendens til at blive mere rytmisk og velordnet og det begynder at bevæge sig mere synkront over store områder af hjernens frontale regioner (som vist her), som endda efterhånden strækker sig i retning af de bageste områder.

Forskere har længe vidst at de fleste oplevelser (sanselige eller kognitive) kun opliver små, specifikke områder af hjernen. Forskningen der er vist herover om mobilisering af hjernens skjulte reserver og forskningen over den langtrækkende hjernebølge kohærens indikerer at Transcendental Bevidsthed opliver og koordinerer hjernens aktivitet over et stort område og stimulerer derved hvad Maharishi Mahesh Yogi kalder "fuldstændig hjerne funktion." Endvidere er der undersøgelser på Transcendental Meditations teknikken der indikerer at Transcendental Bevidsthed resulterer i stigninger i EEG indekset for hvilende årvågenhed - langsomme alpha frekvenser i den forreste del af hjernen.

Når man ser på disse tre undersøgelser under ét (og som er bakket op af hundredevis af andre undersøgelser), så kan vi se at Transcendental Bevidsthed er karakteriseret ved (1) en enestående dyb tilstand af fysiologisk hvile og afslapning (2) oplivelse og integration af store dele af hjernebarken (dette målt ved markant øgning af alpha bølger og langtrækkende kohærens). Den fysiologiske signatur er enestående for denne fjerde bevidsthedstilstand, dette ses aldrig i vågen, drøm eller søvn.

Referencer:

 1. 1.Science 167 (1970).
 2. 2.Scientific American 226 (1972).
 3. 3.American Journal of Physiology 221 (1971).
 4. 4.Electroencephalography and Clinical Neurophysiology 35 (1973).

 

De positive virkninger af Transcendental Bevidsthed

I den Vediske videnskab betragtes Transcendental Bevidsthed som en tilstand der giver meget store positive virkninger til den der oplever den bevidsthedstilstand. Regelmæssig oplevelse af den fjerde bevidsthedstilstand fører til hurtigt mærkbare resultater for den enkelte og med tiden vil der også være tale om en kumulativ effekt - der vil ske en vækst frem mod højere bevidsthedstilstande (oplysning). Maharishi forklarer at når nogen oplever Transcendental Bevidsthed så kontakter de i virkeligheden det forenede felt for alle naturens love. Når individet på denne måde bringes i harmoni med selve kilden til alle naturens love - den organiserende intelligens som opretholder livet i hele det enorme kosmos og som sørger for udviklingen af millioner af forskellige arter på jorden - vil både kroppen og sindet begynde at fungere med samme effektivitet som naturens intelligens.

Hundredvis af undersøgelser på Transcendental Meditations teknikken har vist at den regelmæssige oplevelse af Transcendental Bevidsthed resulterer i meget markante forbedringer i både fysisk og mental funktionsmåde. Selvom hele denne hjemmeside primært fokuserer på skabelse af fred i hele samfundet, så vil et kort resumé over de individuelle positive virkninger tjene til at klargøre den Transcendentale Bevidstheds utroligt dybtgående natur.
 

Mindsket angst gennem Transcendental
Bevidsthed
Chart, reduced anxiety  

Angst er et psykologisk mål for hvilken grad af indre fred den enkelte har - eller mangel på samme. Hvis Transcendental Bevidsthed virkelig er en tilstand af indre fred må man forvente at regelmæssig oplevelse af denne tilstand vil mindske mængden af angst betydeligt. En statistisk sammenligning (meta - analyse) udført på Stanford University over alle tilgængelige undersøgelser (146 uafhængige resultater) indikerede at Transcendental Bevidsthed (som den opleves under udøvelsen af Transcendental Meditations programmet) reducerer angst mindst to gange så effektivt, sammenlignet med alle andre meditationsformer og afslapningsteknikker som er testet til dato, inklusiv den meget anvendte progressive muskel afslapningsteknik. Når analysen blev begrænset til kun at omfatte de undersøgelser der var gennemført med de allerskrappeste forsøgs designs fordobledes den angstreducerende effekt af Transcendental Bevidsthed sammenlignet med andre metoder. Analysen viste endvidere at disse positive resultater ikke kunne tillægges forsøgspersonens forventninger, forskerens forudindtagethed eller selve forsøgsopstillingen.
Referencer:

 1. Journal of Clinical Psychology 45 (1989).
 2. Journal of Clinical of Psychology 33 (1977).
Optimering af hjernefunktionen gennem
Transcendental Bevidsthed
Chart, optimization  

Højere niveauer af EEG kohærens som måles under oplevelsen af Transcendental Bevidsthed er meget tæt relateret til en bred vifte af mentale og psykologiske forbedringer. De fire undersøgelser der indgår i dette skema indikerer at oplivelsen af en helhedsmæssig hjernefunktion som kommer frem når personen oplever den fjerde bevidsthedstilstand resulterer i en øget lethed med verbal kreativitet, øget effektivitet i forbindelse med indlæring af nye begreber, mere principfaste moralske ræsonnementer, højere verbal IQ, mindsket neuroticeringsgrad, højere resultater i akademiske studier, klarere oplevelse af ren bevidsthed, og øget neurologisk effektivitet målt ved hurtigere genoprettelse efter H-refleksen.

Referencer: Figur 1 er lavet på grundlag af data fra de følgende fire undersøgelser:

 1. International Journal of Neuroscience 13 (1981): 211-217.
 2. International Journal of Neuroscience 15 (1981): 151-157.
 3. Scientific Research on the Transcendental Meditation Program: Collected Papers, Volume 1 (1977): 208-212.
 4. Scientific Research on the Transcendental Meditation and TM-Sidhi Programme: Collected Papers, Volume 4 (1988): 2245 -2266.

Øget Selvaktualisering gennem Transcendental Bevidsthed
Chart, self-actual  

Begrebet selvaktualisering er det nærmeste moderne psykologi kommer på den Vediske forståelse af oplysning. Folk som er selvaktualiserede siges at have erkendt (eller aktualiseret/virkeliggjort) en større del af deres indre potentiale, som det er udtrykt indenfor alle områder af tilværelsen som: integreret og stabil personlighed, selvagtelse, følelsesmæssig modenhed, kan rumme varme og nære forhold til andre, og god tilpasningsevne som respons på udfordringer. En statistisk meta-analyse af alle tilgængelige undersøgelser (42 uafhængige resultater) sammenlignede afslapning og meditations teknikker baseret på koncentration eller kontemplation med oplevelsen af Transcendental Bevidsthed (under udøvelsen af Transcendental Meditations programmet). Denne store mængde sammenlignelige data viste at Transcendental Bevidsthed øgede selvaktualiseringen meget mere effektivt. Faktisk viser det sig at folk der udøver Transcendental Meditations teknikken regelmæssigt har så høje selvaktualiserings værdier, som kun meget sjældent ses i den videnskabelige litteratur. Disse undersøgelser giver os nogle meget stærke objektive beviser på at den regelmæssige daglige oplevelse af den fjerde bevidsthedstilstand skaber en meget hurtig udvikling frem mod højere, mere optimale tilstande af menneskelig funktionsmåde.
Referencer:

 1. Journal of Social Behavior and Personality 6 (1991): 189-247.
 2. Journal of Counseling Psychology 19 (1972): 184-187.
 3. Higher Stages of Human Development: Perspectives on Adult Growth (New York: Oxford University Press, 1990): 286-341

 
Færre hospitalsindlæggelser og færre lægebesøg
gennem Transcendental Bevidsthed
Chart, hospital
 

Udover hurtige forbedringer med hensyn til det psykiske helbred gennem regelmæssig oplevelse af Transcendental Bevidsthed skabes også markante positive virkninger på det fysiske helbred. En fem-års undersøgelse der så nærmere på forsikringsstatistikkerne for 2.000 mennesker over hele USA, som regelmæssigt udøvede Transcendental Meditations programmet viste at deres samlede hospitalsindlæggelser lå 56% under normen. Disse fald viste sig at være yderst markante i selv de alvorligste tilstande, inklusiv 76% færre hospitalsindlæggelser i forbindelse med større kirurgiske indgreb, 55% mindre for kræfttilfælde og 87% mindre for hjertesygdom og hjerteslag.

Gennemgang af disse fire undersøgelser af Transcendental Bevidsthed (som er bakket op af hundredevis af andre undersøgelser), viser at regelmæssig oplevelse af denne fjerde bevidsthedstilstand skaber en meget hurtig udvikling frem mod højere mere optimale tilstande af menneskelig funktion - udtrykt konkret i form af indre fred, mentale evner, psykologisk modenhed og fysisk helbred. Både den ældgamle Vediske beskrivelse af Transcendental Bevidsthed og den meget omfattende vækst som sættes i gang gennem den regelmæssige oplevelse af denne tilstand er begge blevet meget grundigt bekræftet af den moderne videnskab.

Referencer:

 1. 1.Psychosomatic Medicine 49 (1987): 493-507.
 2. 2.American Journal of Health Promotion (1996, in press

Ønskes videre info kan dette findes på

sindets evne til at skabe

 

Isis