Værdigrundlag og menneskesyn

Det menneskelige værdigrundlag samt den holistiske baggrund, jeg forsøger at arbejde ud fra samt er uddannet til at varetage.

 

Den defineres således i psykomotorikkens- og afspændingpædagogens vedtægter, metodebrug og danner uden undtagelse; baggrund for hele uddannelsens indhold og sigte. .

 

1. Europæisk Forums definition på psykomotorik:

Et holistisk menneskesyn, der omfatter krop, psyke og ånd som en helhed.

Hvor begrebet begrebet psykomotorik forståes som:

Sammenhængen mellem kognition, emotion og bevægelse og disse"s indbyrdes betydning for individets udvikling af handlekompetence i en psykosocial kontekst.

 

Ud fra denne erkendelse har de forskellige europæiske lande og regioner udviklet specifikke metoder, som sætter den menneskelige aktivitet/handling i forgrunden.

Disse metoder finder  - med forskellig vægtning - anvendelse i pædagogiske og terapeutiske praksisområder. Og har ført til uddannelser, statslige anerkendelser og professionelle videreuddannelser og bliver mere og mere genstand for videnskabelig forskning.

For nærmere se: Fagets historie

 

2. Værdigrundlag

- Respekt, at ethvert menneske er unikt og skal
behandles som sådan

-  Kontakt/empati, at kommunikere med respekt og
indføling i undervisning og behandling

- Helhedssyn og ligeværd, hvor krop, følelse og socialt
liv udgør en helhed

- Anerkendelse, at udvise en etik der sætter fokus på
det enkelte menneskes selvværd og ressourcer

- Multikulturel forståelse, at være i stand til at forstå
og respektere andre kulturer og etniske minoriteter

- At sætte fokus på anvendelse af fagets videnskabelige
fundament, at forholde sig  kritisk og kunne vurdere og
integrere ny forskning og viden i faget.

 

3. Ovenstående ligger tæt op af mit eget menneskesyn, både som privatperson og som behandler også indenfor de andre behandlingsområder, jeg er uddannet i. 

 

Jeg er medlem af Danske Afspændingspædagoger (DAP).
Jeg arbejder efter DAP's etiske regler og har således tavshedspligt