Vand – et kosmisk anliggende

Nyt video indslag herunder. Samt for de interessede - i at vide nærmere om dette vand - kan læse om ophavsmanden samt historien bagved bl.a. dette indslag længere nede på siden..

Klik på datoen herunder for at komme til video indslaget om grandervand. Brugt på en stor virksomhed her i landet og hør om deres forbløffende opdagelser...

04.04.2011

 

Vand er et kosmisk anliggende

Alt i Kosmos består af svingninger: Bølger og partikler. Tanker og følelser er svingninger, handlinger skaber bevægelse - men handlinger opstår fra noget.

Så har vores tanker en betydning - har vores intensioner en betydning, ikke blot i forhold til at det at agere os mennesker imellem

- men vi , vores vølelser og tanker påvirker kloden

og hvis - hvordan kan dette ses som en ny måde at helbrede os og jorden - livet, Ja - Kosmos kort sagt

En stor del af kloden består af vand og dersom nedenstående artikel giver mening,, så vil den måde vi tænker og føler om alt liv, kunne forstærkes og refekteres i alt som er berørt af vand.

Mvh Author

 

Vand og følelser

Vands strukturer påvirkes af omgivelserne og af følelser. Denne artikel følges af flere - efter hinanden.

Vanddråber

I den russiske film "вода" ("Vand") viste undersøgelser, at vands strukturer påvirkes af omgivelserne og følelser.

Efter at have udsat vand for forskellige påvirkninger, frøs man det ned, og kunne herefter påvise, hvordan disse påvirkninger ændrede vandets krystalliske strukturer.

Ved negative påvirkninger, bliver vandkrystallerne ustrukturerede, mens de bliver struktureret i mønstre ved positive påvirkninger.

Tankevækkende.

Her er nogle billeder der viser, hvordan vandets strukturer ser ud, ved forskellige påvirkninger af ord og følelser.

 

Vand, "du er ækel"
"Du er ækel"
Vand, heavy rock
Heavy rock
Vand, "tak"
"Tak"
Vand, mobiltelefon
Mobiltelefon
Vand, Bach
Bach musik
Vand, Beethoven
Beethoven musik
Vand, Mozart
Mozart musik
Vand, "undskyld"
"Undskyld"
Vand, Moder Teresa
Moder Teresa
Vand, buddhistisk bøn
Buddhistisk bøn
Vand, "jeg hader dig"
"Jeg hader dig"
Vand, Hitler
Hitler
Vand, håb
Håb
Vand, "idiot"
"Idiot"
Vand, kærlighed
Kærlighed
Vand, kærlighed og taknmemmelighed
Kærlighed og taknemmelighed
Vand, kristen bøn
Kristen bøn
Vand, muslimsk bøn
Muslimsk bøn
Vand, sjæl
Sjæl

 

Se dette nye indslag, hvor vand demonstrerer sine mirakuløse evner, dersom vi forstår at lyd og vibration er en måde, hvorpå vi kan kommunikere med vands evne.

hokus pokus vand eller hvad sker der for industrien

Vand
"husker" det?

Dr. Dipl. Ing. Johannes Larch
leder af den interne forskningsafdeling i Grander Huset.. Se Johann Grander

Dr. Dipl. Ing. Johannes Larch

I det 21. århundrede må man vel omsider lægge den tese bag sig, at vand i tilstrækkelig grad kan defineres med den kemiske formel H2O. I det forrige århundrede begyndte kemien at nærme sig fænomenet vand. I dette århundrede får fysikken chancen til at komme nærmere på løsningen af vandets gåde.

  Hukommelsen

  Har vand en hukommelse? Kan det lagre informationer, og er det også i stand til at genkalde og videregive dem? Kan vandets hukommelse sammenlignes med menneskets?

  Den menneskelige hukommelse lagrer og sletter sine informationer snarere ud fra et følelsesmæssigt princip, alt efter den betydning eller det indtryk (i ordets bogstaveligste forstand) som det gør på det pågældende menneske.

  Vandets hukommelse fungerer derimod rationelt. Det lagrer uden følelser og præcist samtlige informationer det møder - gode som dårlige - bedst sammenligneligt med en båndoptager, som vilkårligt optager og videregiver fysiske svingninger, uden at den oprindeligt lagrede information forandres, formindskes eller går tabt.

  Lagringsstedet og det nøjagtige forløb af lagringsprocessen i vand er videnskabeligt set i bedste fald kun delvis og kun teoretisk kendt.

  I den systematiske undersøgelse af virkningernes gentagne effekt er man derimod empirisk set kommet meget længere. Man ved således i dag, at vands komplekse indre struktur på afgørende vis er ansvarlig for dets særlige egenskaber. Disse forskellige egenskaber bestemmer bl.a. vandets holdbarhed, mikroorganismers udviklingsbetingelser i vand, og endelig også hvordan det optages af alle levende væsener (ikke mindst mennesket), som vandet indgår i en symbiose med.

  Disse vigtige egenskaber, som fra naturens side egentlig er til stede i alt vand, går i dag for størstedelen tabt pga. ydre påvirkninger.

   Beskaffenheden

   Vand

   For alle levende organismer, som er afhængige af vand, er vandets kvalitet af afgørende betydning, fordi den er forudsætningen for vigtige funktioner i organismen, som f.eks. en normal vækst.

   Vand bliver påvirket på mangfoldig vis. Solen, månen og hele kosmos står i et naturligt svingningsforhold med Jorden og kommunikerer således også med vandelementet.

   Mere problematiske er derimod de kunstigt producerede svingninger, som ligeledes bliver „registreret“ af vandet. Under påvirkning af diverse strålingskilder (bl.a. mobiltelefoner, radioanlæg, satellitsignaler, stærkstrømsledninger og flere andre), kan vandets indre struktur blive ødelagt gennem teknisk stråling.

   Grundtanken i Grander Vandvitaliseringen er, at føre vandets indre struktur tilbage til sin oprindelige, optimale tilstand og bevare den stabil.

   Den velgørende virkning af dette kvalitativt forbedrede vand, som det opleves dagligt af hundredtusindvis af brugere, taler for sig selv.

    Vandstrukturen

    I officielle bedømmelser af drikkevand bliver vands struktur kun tildelt meget ringe betydning. Drikkevandskvaliteten i Mellemeuropa er i al væsentlighed sikret gennem drikkevandsregulativer. De skal sikre, at der i vort næringsmiddel nummer ét, ikke findes nogen sygdomsfremkaldende kim, og ej heller tungmetaller eller andre kemiske stoffer over de tilladte grænseværdier.

    På denne måde bliver alle normer og forskrifter ganske vist opfyldt, men man er langt fra at medtage det væsentlige faktum, at det er vandets struktur, der er dets afgørende kvalitets kendetegn. Og man er endnu ikke i stand til at måle den. Man har ganske vist fra tidernes morgen været klar over, at bestemte helsekilder kan sænke feber, befordre fordøjelsen, mildne smerter, hele sår og er gavnlige for huden, men normer findes der ikke nogen af.

    Også blandt de såkaldte faste elementer spiller strukturerne en rolle: Således er f.eks. både diamant og grafit lavet af kulstof - blot med forskellig tæthedsgrad. Diamant er det hårdeste af alle stoffer, grafit derimod er blødt.

     Egenskaberne

     Overføres dette til elementet vand, kan det fastslås, at også vand besidder en indre struktur. Ganske vist ændres hverken hårdhed eller tæthed i forskellige vandstrukturer, sådan som i diamanten og grafitten. I vandet er det blandt andet holdbarheden og frem for alt de mikrobiologiske egenskaber, som er stærkt afhængige af den indre struktur.

     To kemisk identiske vandtyper kan således have helt forskellige biologiske egenskaber. Dvs. at den ene vandtype opfører sig anderledes i en levende organisme end den anden, skønt der kan påvises nøjagtig de samme stoffer i dem begge.

     Det er altså ikke tilstrækkeligt at vurdere vandet ud fra dets kemi og mikrobiologi. Man må derimod finde metoder til at vurdere dets struktur. Dette er vanskeligt, da reproducerbare målemetoder endnu kun er i sin vorden, og fordi der ikke i nogen anerkendte ”vestlige” lærebøger findes noget om lagringsevne af informationer.

     Men også her kan der anes et lys i horisonten, idet vandfysikken på verdensplan kommer mere og mere i fokus: En ekspertkomité i Verdenssundhedsorganisationen WHO har allerede gennem længere tid beskæftiget sig med temaet vandstruktur. Der er således allerede bestræbelser i gang for om ikke andet at indføre begrebet ”vandstruktur” i det internationale WHOs retningslinier for drikkevand.

      

     Betragtningerom vand

     Af Hans Kronberger


     Vand er et kosmisk anliggende” sagde Johann Grander til mig, da vi lavede vores første TV-interview. Som dreven journalist greb jeg straks fat i denne formulering og forlangte at vide, hvad han lagde i den. I dag betragter jeg dette spørgsmål som det dummeste jeg nogen sinde har stillet. “Vand er et kosmisk anliggende”. Der findes intet svar på spørgsmålet om vands natur, som er så klart, så ubestrideligt og samtidig så altomfattende og præcist som netop dette.

     Det tog lang tid før det gik op for mig, at med denne enkle sætning, havde Johann Grander helt perfekt beskrevet den dimension hvormed man nærmer sig elementet vand, for at komme et skridt tættere. Den som bare betragter vand i dets øjeblikkelige tilstand - i et vandglas, i en flod, en sø eller i havet - eller ser det som en isterning eller en sky, begriber kun en brøkdel af det hele. Det er nødvendigt at studere vand set i forhold til dets funktion i hele kosmos og det betyder intet mindre end at åbne sine tanker mod uendeligt og spekulere på hvorfor vand netop vandrede til Jorden. Hvordan skete det og hvad er vandets funktion i dannelsen og i opretholdelsen af liv? Set fra denne vinkel er det værd at studere gammel mytologi og at undersøge synet på vand i et historisk perspektiv. I de tidligste skrifter læser vi om et uendelighedens urvand uden begyndelse eller slutning og en "dybde uden bund". Samtidig med refleksionen over godt og ondt, blev opdelingen i himmel og helvede udviklet. Lidt efter lidt visualiserede de forskellige kulturer deres fantasier i form af guder. Bemærkelsesværdigt var det på denne tid at den bipolare tankegang blev kendt; man skelnede mellem mand og kvinde. Babylonierne taler om moderskabningen Tiamat og faderen Apsu. Ifølge babylonierne var det foreningen af saltvand og ferskvand som skabte den første guderace, hvis efterkommere skabte himmel og jord af det kosmiske ocean.

     Indisk mytologi taler også om et urvand, hvorfra den skønne lotusblomst bryder frem. Ud af denne blomst steg Brahman, den kreative gud og store arkitekt som skabte universet i overensstemmelse med sine erindringer fra tidligere verdener. Da han var færdig med sit skaberværk, lagde han sig til at sove uden at vågne, før milliarder af år var gået, verdener forsvundet og man var begyndt at kræve, at nye verdener skulle skabes.

     De gamle grækere gjorde vandet til hjem for en overlegen, kraftfuld gud. Ifølge græsk mytologi boede Poseidon, herskeren over have og floder, i et vandpalads og red over bølgerne i en gylden vogn trukket af hvide heste. Bølger og skumsprøjt lystrede hans ord. Senere skabte grækerne flokke af guder og gudinder: najader, dryader og andre nymfer - som i deres fantasi - havde menneskelige attributter, blandt dem graciøse og smukke såvel som grimme, frygtindgydende og destruktive karaktertræk. Floderne og kilderne, hvor disse væsener boede, var derfor kraftfulde steder.

     Den græske filosof og matematiker, Thales af Miletus (625-545 f. Kr.) var den første til at introducere "logos", dvs. fornuften, som grundlag for studiet af vand. Han definerer vand som "råstoffet", som er den "oprindelige kilde til alt levende". Det er fra denne tid at mennesket søgte at nærme sig fænomenet vand fra en "fornuftens" synsvinkel. Eksemplerne: Empedokles (483-420 f. Kr.) og - i særdeleshed - Aristoteles (384-322 f. Kr.), som for første gang delte verden i fire fundamentale elementer. Ifølge Aristoteles er ild, jord, vand og luft de fire fundamentale elementer i verden. Disse fire elementer definerede tankegangen hos middelalderens alkymister, som bl.a. søgte efter en eliksir til at forandre andre materialer til guld. I de følgende århundreder blev bestræbelserne på at forbedre naturlige materialer perverteret i en grad så al "formodet fordel" havde absolut prioritet over bevarelse af naturen.

     Den store naturvidenskabsmand, læge og filosof Teophrastus Bombastus von Hohenheim, kendt som Paracelsus (1493-1541 e. Kr.) forenede de gamle myters traditionelle viden med de empiriske metoder som fremkom med de nye rationelle naturvidenskaber. Ifølge Paracelsus blev de fire elementer animeret af hver sine ånder: "I vandet nymfer, i luften sylfider, i jorden pygmæer og i ilden salamandere." Sådan beskrev han kræfter (anerkendte af ham selv), men ikke forenelige med moderne naturvidenskab.

     Den "skeptiske kemiker" (tilnavnet har han fra sin bog The sceptical Chymist), ireren Robert Boyle (1627-1691) brød med Aristoteles" lære om elementerne da han indså at al forskning blandt alkymistene havde været baseret på dette princip, hvor man ikke beskrev materialer men snarere egenskaber.

     Mod slutningen af det 18. århundrede opdagede Antoine Lavoisier (1743-1794), at det aristoteliske element vand, bestod af brint og ilt. Han skabte en ny definition for vand, som et element der ikke kan deles op i flere bestanddele. Denne definition holdt indtil midten af det 20. århundrede. Ved at reducere vand til dets kemiske formel H20, blev forskningen i vand reduceret til et rent mekanisk fænomen. Dette absolutte funda-ment for naturvidenskaberne bestod indtil klyngedannelsen i vand blev opdaget, og de første forsøg blev gjort for at bevise informationsoverførsel i vand.

     Og her knytter naturforskeren Johann Granders ideer sig til en af de mest fremstående vandforskere i det 20. århundrede, nemlig Viktor Gutmann. Til mit spørgsmål om hvorvidt vand allerede er blevet udforsket i sin helhed, svarede den seksdobbelte doktor og to gange kandidat til Nobelprisen i kemi: "I dag arbejder forskerne ud fra den formodning at vand er unormalt fordi dets højeste tæthed er ved plus fire grader Celsius og ikke - som videnskaben gerne vil have det - ved nulpunktet. Det er ikke vandet som er unormalt, men vore formler som er utilstrækkelige når det gælder beskrivelsen af fænomenet vand."

     Det var nu jeg huskede det: "Vand er et kosmisk anliggende."

     Vand

     © 2005. All Rights reserved. U.V.O. VertriebsgesmbH.

      

     Vand som vidne om tiden

     Vil man vide, hvordan vores verden så ud for to tusind år siden, må man spørge vandet. I en dybde på over 2000 meter er der bevaret dybfrosset vand, som videnskaben kan stille spørgsmål til - frem for alt om miljøets beskaffenhed og tilstand. Russiske videnskabsmænd har på station Vostok i det centrale Antarktis, 78027´ sydlig og 106052´østlig i nærheden af den magnetiske sydpol, udboret en iskerne for at få nærmere oplysninger om, hvilken slags luft og vegetation, der var på tidspunktet omkring Kristi fødsel. I Antarktis‘ is slumrer værdifulde informationer om Jordens klima og vegetationshistorie. Isen indeholder luftbobler, støvkorn fra kontinentalluften, biologisk materiale, vulkanske rester, kosmiske partikler, isotoper og andre stoffer, som har blandet sig med sneen og er blevet indlejret i isen. Forskerne kan på samme måde som med årringe tælle de årlige aflejringer.

     Valeri Leschtschikow, præsidenten for den russiske miljøfond, overrækker amforaen med det 2000 år gamle vand til Johann Grander, som én blandt seks udvalgte personer i verden.

     Det totale islag på dette sted er helt oppe på 3.780 meter. Det årlige snefald fryser straks til nye islag. Temperaturerne ved den russiske udpost når om sommeren ikke højere end til minus 30°C. Her i Vostok er registreret den laveste temperatur nogensinde målt på Jorden, nemlig minus 89,2°C.

      Den underjordiske sø

      De russiske forskere kan opvise endnu en sensation. I 1994 opdagede de en underjordisk sø under boringsstedet. I forbindelse med den seismologiske undersøgelse fandt de en 225 km lang , 48 km bred og 914 m dyb sø. Alderen af det underjordiske søvand er vurderet til at være 35 millioner år gammelt. Søen har været isoleret fra omverdenen i mindst 500.000 år. Den kan muligvis indeholde bakterier og mikroorganismer med en enestående genetik - til og med fra en tid, hvor Antarktis stadig var dækket af grøn regnskov. 120 meter før de trængte ind i søen, standsede forskerne deres boringer for ikke at beskadige dette ganske enestående relikvie.

      http://www.earthinstitute.columbia.edu/news/vostok/vostok.swf

      &

      flere infos om søen

       

      Map, antarctica lakes (2006)

      En kostbar gave

      Den smeltede is fra dybden er ikke blot interessant videnskabeligt, men er også en enestående vidunderlig gave, som må behandles med omhu.

      Således blev seks personer, udvalgt på verdensplan, betænkt med en vandprøve fra tiden omkring Kristi fødsel. Disse er præsidenterne i de tre store slaviske stater Rusland, Ukraine og Hviderusland, overhovedet for den russisk- ortodokse kirke Patriark Aleksej II, overhovedet for den romersk-katolske kirke Johannes Paul II samt en mand, som de russiske vandforskere på særlig vis er forbundet med - Johann Grander. Overrækkelsen af amforaen med vand fandt sted den 4. april 2003 under ledelse af præsidenten for den russiske miljøfond, Valeri Leschtschikow, i en lille kreds i byen Jochberg.

       

      Nedenstående taget fraJohann Grander

      Rundbordssamtale
      til Johann Grander (Efterår 1988)

      Interview med Johann Grander (Efterår 1988)

      Interview med Johann Grander (efterår 1988)

      Hans, det er over tre år siden nu, at vi har haft den sidste udførlige snak med dig. Så det virker logisk at spørge, hvad der efter din mening, er forandret siden dengang?

      Når det drejer sig om vitaliseringen af vand, kan jeg grundlæggende sige at effektiviteten er forblevet den samme i de femten år jeg har været beskæftiget med den. Det er også blevet bekræftet ved kontrol af enhederne efter år i funktion. Det der er forandret enormt er vores egen viden vedrørende anvendelsen og funktionen af vores teknologi.. Og jeg er specielt taknemmelig over at vi er nået ud til så mange mennesker med vand vitaliseringen.

      Det har altid været dit største ønske igen at give mennesker ”stof til eftertanke”.

      De sidste år har bevist at menneskers opmærksomhed og følsomhed har forandret sig meget i positiv retning. Og jeg ønsker virkelig at denne proces må fortsætte. Vi bør hver især ikke lade os påvirke for meget udefra, for det forhindrer os i at forme vores egen uafhængige mening og i at tænke over de grundlæggende ting i livet. Alle bør vi igen tage ansvar for os selv, som enkeltpersoner. Hvis vi ændrede vores værdigrundlag mere og -frem for alt - måden vi behandler vores medskabninger og vores miljø på, ville det betyde meget i verden.

      Det betyder at naturens tilstand er nært forbundet med menneskets bevidsthed?

      På samme måde som en sund natur har brug for en mangfoldighed af arter, er denne mangfoldighed også nødvendig for en sund mental indstilling. Det er mangfoldigheden der skaber ligevægt. Ved at omstille til monokulturer har vi forstyrret ligevægten. Mange arter af dyr og planter er allerede uddøde. For flora og fauna er levestederne mere og mere begrænsede. Monokulturelle planter er hybrider, dvs. de er ikke i stand til selvstændigt at reproducere sig selv. De behøver pesticider for at overleve og store mængder af kunstgødning for stadig mindre udbytter. Motivationen er altid den samme: hurtig profit. Desværre består mental næring også mere og mere af monokulturer. Ved ensretningen og overfloden af information, bliver det stadig sværere for mennesker at fordøje og gøre brug af den. Det kan sammenlignes med fysisk ernæring - mange overfodrede mennesker lider samtidig af mangelsygdomme.

      Er den naturlige vækstproces for langsom for samfundets ”vækstorienterede tankgang”?

      I naturen har alt en langsom vækstproces. Ingen der planter et frø i dag, kan forvente et stort træ med mange frugter i morgen. Naturen lærer os også, at der må være en balance imellem at give og tage.

      Er det ikke på en måde overraskende, at vi finder det så svært at håndtere ting, der er demonstreret for os af naturen?

      I naturen, har alt lige fra det mindste til det største, sin egen særlige og vigtige funktion. Men: vi ser ikke de mindste ting og vi forstår ikke de største.

      Er det ikke sandt, at der tidligere var mere viden. Og at megen viden om sammenhængene i naturen er gået tabt?

      Jo, jeg er ked af at sige, at nu om dage har de fleste mennesker fuldstændig mistet deres viden om hvad der foregår i naturen og om hvad der virkelig betyder noget i livet. Nogle gange gør det mig ondt, at se hvordan folk får en fuldstændig forkert opfattelse. De bliver uvidende og blinde overfor naturen. Jeg ønsker at mennesker vil begynde at reflektere mere over processerne i naturen og derved lære at respektere den. Denne viden om naturen kan fortrinsvis kun komme indefra.

      Hvorfor er så stor en del af den gamle viden gået tabt i dag?

      I vores tid med konstant økonomisk vækst og teknisk udvikling, bliver vi forført til at tro at videnskabelige undersøgelser giver os svar på alt, og at det derfor er unødvendigt at følge naturens love.

      Er denne mangel på viden en af årsagerne til det faktum, at mange ansvarsfulde mennesker i dag kun er delvis opmærksomme på de katastrofale følger, deres handlinger kan medføre?

      Ser du, vi lever i en temmelig materialistisk verden. Det er kun penge der tæller; det er alt mennesker er interesseret i. Så der er ingen tid og energi til at være optaget af naturen. At være bevidst om den perfekte vekselvirkning og indbyrdes afhængighed, der er mellem de fire elementer jord, vand, luft og ild, som fundamenter for den fuldkomne materielle skabelse, er forhåndsbetingelsen for at indse hvor skadeligt det kan være at blande sig i naturen, og hvor meget disse indgreb forstyrrer den naturlige balance og orden. I denne tid bliver naturens energikredsløb uforsvarligt bragt i uorden af mennesket. Mobiltelefoner, satellitter osv. frembringer et stadig stærkere unaturligt strålingsfelt som har indflydelse på de naturlige resonanser og svingninger.

      De fleste videnskabsmænd mener at jorden blev skabt ved ”the big bang”. Vi ved at du er af en anden opfattelse?

      Jeg ser det som en af hovedårsagerne til nutidens forværring af miljøet. En, der betragter skabelsen af jorden som et tilfældigt ”bang”, vil næppe være i stand til at behandle naturen med passende respekt og hensynsfuldhed. Men hvis du studerer naturen intenst og opmærksomt, vil du se dens perfektion og spørge dig selv: ”hvem skabte denne perfektion”? Jeg har altid været fascineret af denne tanke; den har bragt mig tættere og tættere på Gud. Fordi det var Ham der skabte naturen til os alle. Og kun hvis du anerkender jorden selv som et ”levende væsen” vil du også forstå dens sårbarhed.

       Natur, lyn

       Vi ved, at i dine studier af naturen, var det vejrmæssige begivenheder der gjorde indtryk på dig og gav dig stof til eftertanke. Kan du belyse det nærmere?

       Ja, netop i forbindelse med vejret, har jeg stillet mig selv så mange spørgsmål, som jeg ikke har fundet svar på. Hvad er det der holder alle disse tons af vand oppe i luften? Hvorfor er det nogen gange øsende regnvejr og andre gange kun støvregn? Hvordan transporteres vandet for at øse ned et andet sted? Hvorfor er der ingen regn i ørkenen? Hvordan kan hagl pludselig dukke op på en ekstremt varm dag? Hvordan kan man forklare disse enorme temperaturforskelle? Hele universet er styret af vibrationer (information). For eksempel er hver eneste sten og mineral på jorden på en eller anden måde forbundet med en planet. Derfor mener jeg, at årsagen til hvor og hvornår det regner - eller om det overhovedet regner - skal findes i den forskellige sammensætning af mineralerne i jordbundens struktur, der (som følge af naturlig magnetisme) er i resonans med skyerne. Måske kan dette sammenlignes med en radiomodtager, der på forskellige frekvenser modtager forskellige programmer fra forskellige sendere. Jeg kalder altid hvide skyer for “Ordnungshüter” (beskyttere af ”orden”) fordi, når de støder sammen med mørke skyer, frigøres enorme mængder af energi.

       Hvad er efter din mening, indflydelsen fra månen og dens faser?

       Grundlæggende kontrolleres naturen af hele kosmos. Månen udøver en stor indflydelse på jorden. Naturen som helhed er baseret på principperne om plus og minus. Dette er sandt for årstiderne (begyndelsen af vinter til begyndelsen af sommer korresponderer med plus, begyndelsen af sommeren til begyndelsen af vinteren med minus), månens faser (tiltagende måne er plus, aftagende måne er minus) og også den daglige cyklus (fra midnat til middag er plus og fra middag til midnat er minus). Disse tre cyklusser arbejder sammen og bevirker de konstante forandringer i naturen.

       Hvordan reagerer mennesker, dyr og planter efter din mening på disse kosmiske indflydelser?

       For eksempel blomstrer blomster om foråret og dyr går i dvale om vinteren. Planter, der gror over jorden, bør plantes ved tiltagende måne, mens planter der gror under jorden bør plantes ved aftagende måne. Uheldigvis, er månens indflydelse stadig tilsidesat eller endda benægtet af dele af det videnskabelige samfund, og nogle menneskers følsomhed overfor månen bliver ofte afvist som ren fantasi.

       Hvordan reagerer vand på månens indflydelse?

       Vands opførsel under månens forskellige indflydelser kan klart observeres. Ved tiltagende måne efterlader vandet aflejringer i flodlejet, som så kan fyldes med bundfald. Bundfaldet får vandstanden til at stige; derfor er faren for oversvømmelse efter kraftigt tordenvejr større ved tiltagende måne. Ved aftagende måne, graver vandet sig selv dybere ned i flodlejet, og derved ændrer flodlejet sin profil. Hvis du er opmærksom ved den tid hvor vandstanden øger, kan du faktisk høre vandet grave.


       Ifølge den traditionelle opfattelse, tilskrives høj- og lavvande månens indflydelse. Du har en anden opfattelse?

       Vi bør tænke på at vores moder jord, selv er et levende væsen. Og det er derfor at tidevandet ikke er en konsekvens af månens indflydelse, men konsekvensen af jordens åndedræt.

       I dag hører vi meget om ozonhullet og drivhuseffekten. Hvad mener du er årsagen til disse reaktioner?

       Luften består af forskellige atmosfæriske lag, som bliver tyndere højere oppe. Det højeste luftlag, ozonlaget, har til formål at filtrere vitale energier, transformere dem og lade overskudsenergi passere tilbage til kosmos igen. Hvis luften dog er i en beskadiget tilstand, kan overskudsenergi ikke frigøres, og vi kommer til at leve i et drivhus. Denne skadede luft, er et resultat af vore dages luftforurening, som er en følge af, at der bliver produceret flere giftstoffer end naturen kan bære. I denne forbindelse må vi skelne imellem naturligt kuldioxid, der produceres og omdannes af levende væsener, og den giftige kuldioxid i udstødningsgasser, og imellem den naturlige ozon (bjerg luft) og giftig ozon (dannet ved omdannelsen af giftstoffer). Hvis vi tager det faktum i betragtning, at en liter benzin forurener 5000 liter luft og at udstødningsgasser indeholder mere end 200 forskellige giftige partikler, af hvilke kun nogle få kontrolleres, har vi nok forklaringen på, hvorfor vi ser så mange alvorlige problemer. Oven i det hele bliver de vigtigste og største CO2 omdannere træerne fældet - over hele verden

       Vi hører altid at vitalisering af vand sætter vand i vibration. Hvad forstår du ved vibration?

       Vibrationer er informationer. Vi skelner mellem positive informationer, det er de livsbekræftende vibrationer, og negative informationer, det er de livshæmmende vibrationer. Ethvert menneske og levende væsen - ligesom ethvert mineral - er i forbindelse, det vil sige i vibration, med kosmos, hver med sin egen planet, fra hvilken vedkommende konstant tiltrækker kraft, omdanner den og frigiver overskuddet.

       Hvorfor er vand sådan et vigtigt lagrings medie?

       To tredjedele af mennesket, op til 90 % af dyr og planter, og mere end 70 % af jorden består af vand. Det alene gør det klart, hvor vigtigt vand er og hvor tæt forbundet alt liv på jorden er med vand. I hver frø og celle er den genetiske information tilstede, præcis som den er i vandet selv. Korn kan lagres i et kornkammer uden at noget sker. Så snart det kommer i kontakt med vand, vil det spire og begynde at gro. Det er informationen som vandet indeholder, der aktiverer den oprindelige information i kornet

       Men hvis selve vandet er skadet, hvilken slags information modtager vi så?

       Som det vigtigste lagringsmedie, optager vand alle indflydelser fra miljøet, positive såvel som negative informationer. Vandet giver disse informationer videre til levende væsener. Er vandet imidlertid skadet, vil det levere skadelig snarere end livgivende information. Og som konsekvens af det kan alle levende væsener, især vi mennesker ikke længere klare mange af disse indflydelser. Forgifter vi vores vand, forgifter vi faktisk os selv.

        Natur, vand

        Du siger ofte at underjordisk vand og grundvand burde have tilstrækkelig modenhed. Hvad mener du med det?

        Vand har tilstrækkelig modenhed når det kommer til overfladen af sig selv. Hvis vand bliver ”presset op”, som det så ofte bliver (af nødvendighed) i dag, fordi der i mange lande ikke er flere ressourcer tilbage, vil dette vand sandsynligvis mangle tilstrækkelig modenhed. I de tilfælde, vil vand vitalisering være af særlig vigtighed.

        Vand er også en vigtig energi kilde. Hvor tager det dets energi fra?

        Først og fremmest forsyner vand sig selv med energi fra sten og mineraler, som er i resonans med planeterne. I naturen har hver kilde forskellige energier og forskellig smag, fordi dets indhold varierer alt efter hvilke mineraler det indeholder og derfor er vibrations informationen forskellig. I naturen har alt sin egen orden og sin naturlige cyklus. Hvad mennesket, for eksempel, betragter som et spildprodukt kan være en værdifuld fødekilde for naturen eller et andet levende væsen.

        Hvordan vil du, kort, beskrive vigtigheden og funktionen af vand vitaliseringen?

        I vores tid, er vandet blevet skadet af forskellige miljøpåvirkninger; ”vand vitaliseringen” gengiver den information vandet behøver for at genopbygge al den energi det har mistet, især dets modstandskraft og selvrensende kraft.

        Hvor længe forbliver virkningen af ”vand vitaliseringen”?

        Vi har grundlæggende 15 års erfaring, og gennem den periode har vand vitaliseringen aldrig tabt i virkningsfuldhed. Af den grund kan virkningen godt betragtes som permanent. Den energi der bruges i vand vitaliseringen er naturlig, og som vi altid siger, vand vitalisering overfører vibrationer, i betydningen information, og ikke energi i sig selv. Ved denne overførsel af information får vandet - og gennem det alle livsformer - muligheden for at genopbygge deres selvrensende kraft og modstandskraft og for at genoprette en indre ligevægt og orden. Siden det forholder sig sådan at information ikke har et forbrug af energi, vil virkningen ikke falde, så længe der er en strøm af information.

        Hvis vand har tendens til at miste energi, hvad er så virkningerne vi får fra sådant vand?

        Når nogen kommer i kontakt med lav-energi vand, ved at tage et bad, svømme el.lign. vil de føle et energifald. Det skaber en fornemmelse af træthed, hvorimod vand der er rigt på energi tilfører energi.

        Mange mennesker mærker straks effekten af vitaliseret vand; andre bemærker dårlig nok en forskel. Er vi nødt til at "tro" på vand vitaliseringen?

        Effekten af vitaliseringen, i form af overførslen af information, er der altid. Men - ligesom det er med alt her i livet - er der adskillige faktorer, der bestemmer hvilken effekt vand vitalisering har på forskellige mennesker, for eksempel deres personlighed og personlige holdning. Alle mennesker kan således have en positiv, negativ eller neutral holdning. Hvis man er afvisende, vil man næppe indrømme en effekt i begyndelsen. Hvis man på den anden side er over entusiastisk, kan man have forventninger, der er for store til at blive indfriet.

        Kan det være at folk mærker intensiteten af vand vitaliseringens virkning forskelligt?

        Man kan ind i mellem få det indtryk, og det er der mange grunde til. Som vi tidligere har diskuteret, vil vand kompensere for den energi det mangler hurtigst muligt. Selvfølgelig mærkes denne fase stærkest, straks efter vand vitaliseringen er blevet installeret. Så snart vandet har nået det naturlige energi niveau, kan det give det indtryk at intensiteten er faldet. De naturlige årlige, månedlige og daglige cyklusser kan også have en vis indflydelse. Ligesom et træ taber sine blade om efteråret og skyder igen om foråret, reagerer vand også på de skiftende naturlige cyklusser. Oven i det kan en personlig tilvænnings effekt også spille en rolle. Det betyder at i løbet af nogen tid, bliver mennesker vant til det nye energiniveau, og registrerer ikke forskellen mere.

        Er der noget vand der ikke behøver vitalisering? Og er der nogle mennesker, der ikke behøver et vitaliserings apparat ?

        I naturen, er alt baseret på udveksling af information. Hvad angår vand, ved vi at enhver kilde og dermed ethvert vand er forskelligt, fordi i skabelsen er alt unikt. Ligesom der ikke findes to ens mennesker, er der ikke to ens vande. Derfor vil en udveksling af information have en effekt på alt vand, ligegyldigt hvilken kvalitet det har. Hvis informationen er positiv, vil effekten også være positiv. Selvfølgelig gælder det samme for mennesker.

        Hvad er forskellen mellem vitaliseret vandværksvand og Grander vand ?

        Som et resultat af de mange forskellige skadelige indgreb, har vand i dag mistet dets originale renhed. Gennem vand vitalisering bliver det genopladet med alle de originale informationer det behøver for at rekonstruere dets selvrensende kraft og for at slippe af med de ikke-deltagende substanser. Dette er en intens proces, som selvfølgelig tager sin tid. Ikke desto mindre vil der i de fleste tilfælde, straks bemærkes en forandring i smag og delvis også i struktur. Enhver yderligere positiv forandring afhænger af vandets kvalitet fra begyndelsen og graden af beskadigelse. Det er umuligt at ændre skadet vand til rent kildevand fra det ene øjeblik til det næste. Det vigtigste er at indgive vandet liv, så det igen kan opbygge sin egen energetiske kraft, så det igen er i stand til at udføre sin grundlæggende beskyttende funktion. Grander vandet er kildevand af høj bakteriologisk kvalitet. Som sådan, opfylder det alle betingelser til rent højt klassificeret drikkevand allerede fra starten.

         Johann Grander

         Skeptiske personer spørger nogle gange efter en form for sikkerhed for, at der kun dannes positive energier ved vand vitaliseringen.

         Det forstår jeg. Sådanne spørgsmål må dukke op, for i dag er der en generel tendens til at være forsigtig. For mig personligt opstår dette spørgsmål ikke, fordi jeg ved hvor energierne kommer fra. Det var ikke mig der gjorde denne opdagelse; jeg fik den fra Gud. Jeg har observeret naturen i lang tid, og jeg arbejder udelukkende med naturlig energi. Og naturen kender kun positive processer.

         Du har en speciel holdning til såkaldte ”tilfældigheder”?

         Som jeg ser det, er ikke en eneste begivenhed i vores liv en tilfældighed. Det er derfor jeg tror på at være opmærksom på, at alt Gud tillader at ske, har sin mening og vigtighed og kan hjælpe mange mennesker med at klare deres daglige problemer, også selvom de ikke straks ser meningen.

         Så opdagelsen af vand vitaliseringen er heller ikke en tilfældighed?

         Nej. Som jeg allerede har nævnt, blev jeg praktisk talt ledt til vandet. Så selvfølgelig var det ikke en tilfældighed. Jeg er meget taknemmelig over, at jeg fik lov til at lykkes med opdagelsen af vand vitaliseringen. Og det er heller ikke en tilfældighed, at vi fik lov til at erhverve denne mine, mere eller mindre overfor vores hus, hvor vi fandt vand af ekstraordinær kvalitet, som er grundlaget for hele opdagelsen.

         Hans, en af de ting jeg tror dine venner beundrer dig så meget for, er at du på trods af din succes er forblevet så beskeden og så behersket.

         Jeg er ganske enkelt taknemmelig for at jeg fik lov til at modtage denne viden til gavn for hele skabelsen. Men frem for alt, betragter jeg det som en nåde, at jeg fik lov til at nå til denne tilstand af ydmyghed, som jeg for alt i verden vil bevare. Fordi kun med denne ydmyghed bliver den guddommelige vejledning og den guddommelige beskyttelse fastholdt. Jeg kunne tænke mig at råde alle til at reflektere og stille sig selv spørgsmålet: Hvor kom jeg fra? Hvorfor er jeg her? Hvor skal jeg hen en dag? Enhver der prøver at finde vejen til ydmyghed - og det er sandelig ikke en let vej at gå - vil opdage at der er meget hjælp undervejs.

         Så du lod dig selv blive vejledt?

         For mit eget vedkommende har jeg opdaget, hvor vigtigt det er at lade sig lede, i stedet for altid at prøve at lykkes med sin stædighed. Alle vi mennesker skulle lytte mere til de positive informationer inde i os selv. Jo mere vi lærer at skelne mellem disse informationer og genkende de rigtige, jo lettere vil vi have ved at gøre de rigtige ting. Tanker og følelser i form af kærlighed er altid de rigtige.


         Hvad forstår du ved ydmyghed?

         Det er ikke let at udtrykke det i få ord. Måske er den bedste måde at forklare ydmyghed på at bruge et eksempel: Der er mennesker, der ser ned på andre på grund af deres økonomiske eller sociale position eller på grund af særlige evner. Men de er givet disse gaver af Gud. Og på den anden side er der andre, der ofte møder dem de mener, er overlegne på grund af deres bedre position med falsk underdanighed. Begge former for opførsel ødelægger sande menneskelige relationer. Ydmyghed betyder at se den guddommelige sjæl i alle mennesker, uafhængigt af vedkommendes sociale position, og behandle vedkommende ud fra det, det vil sige at være sammen på et jævnbyrdigt niveau.

         Hvorfor er det så vigtigt for dig, at hemmeligheden om vand vitaliseringen aldrig bliver røbet for nogen?

         Det er slet ikke nogen hemmelighed, snarere en naturlov. At det for så mange mennesker synes som en hemmelighed, er bare et tegn på hvor langt videnskaben allerede har fjernet sig fra naturen.

          

         Isis

          

         Livet bliver kun større og mere rigt - set i dette lys og gør os derved opmærksom på, hvor lidt vi endnu ved, om naturens iboende evner. Og hvilken effekt vores interaktion og påvirkning som mennesker har at gøre med hinanden og voers omgivelser.

         OG

         Verden bliver kun større, jo mere vi tør at åbne os for det ukendte og for mødet med livet uden fordomme - og ikke kun troen på det allerede beviste.

         At det så er dejligt - når også videnskaben finder muligheder eller metoder til at lære vores fantasitske naturs evner dybere at kende - kan vel ikke komme som en overraskelse..For det er så på denne måde vi kan få flere midler og større anerkendelse på disse mere usynligt for øjet, virkende metoder og remedier..

         Den dag videnskaben og naturlig helbredelse - tankens og sindets kraft ikke blot kan samarbejde -men forstå hinanden - da vil vores verdensbillede, rykke så meget nærmere en sundere verden..

         Author